Latvijas Matemātikas Biedrība
EN

Mājas

Jaunumi

Par LMB

Aktivitātes

Vēsture

Saites

Kontakti

No Latvijas Matemātikas Biedrības statūtiem

Latvijas Matemātikas Biedrība (saīsināti LMB) ir brīvprātīga neatkarīga fizisku un juridisku personu apvienība, kura darbojas ar mērķi atbalstīt un veicināt matemātikas zinātnes un izglītības attīstību Latvijā. LMB ir radoša sabiedriska bezpeļņas organizācija ar juridiskās personas tiesībām un mītnesvietu Latvijas Universitātē. Tās darbība aptver visu Latviju.

LMB pašpārvaldes institūcijas ir:

  —  biedru kopsapulce;
  —  biedrības priekšsēdētājs;
  —  valde.

LMB kontroles un revīzijas institūcija ir revīzijas komisija.

LMB augstākā lēmējinstitūcija ir tās biedru kopsapulce.

Kopsapulces ir kārtējas un ārkārtas. Kārtējo kopsapulci sasauc valde gada sākumā. Ārkārtas kopsapulci sasauc valde pēc savas iniciatīvas vai pēc revīzijas komisijas vai ne mazāk kā 1/4 īsteno biedru pieprasījuma. Kopsapulci sasauc laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. Ja valde nesasauc kopsapulci, tad to sasauc revīzijas komisija. Kapsapulces laiku, vietu un dienas kārtību paziņo katram biedram ne vēlāk kā 14 dienas pirms sapulces.

© 2004 Latvijas Matemātikas Biedrība